Kazalniki kakovosti

V skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti v Lekarni Slovenska Bistrica vzdržujemo sistem kakovosti glede na standarde lekarniške dejavnosti in pravila dobre lekarniške prakse.

Poleg nalog za izboljševanje kakovosti in varnosti, ki jih predpisuje Zakon o lekarniški dejavnosti, zagotavljamo kakovost storitev z izvajanjem številnih aktivnosti:

–          letno izvajamo notranje nadzore,

–          spremljamo in vrednotimo kazalnike kakovosti ter sprejemamo potrebne ukrepe za izboljševanje kakovosti in varnosti,

–          načrtujemo, spremljamo in vrednotimo usposabljanje in izobraževanje osebja,

–          aktivnosti v lekarnah izvajamo skladno s predpisanimi postopki, ki so ažurno revidirani,

–          vzpostavljen imamo register tveganj, kjer so zbrana prepoznana tveganja in predpisani ukrepi za obvladovanje tveganj,

–          periodično izvajamo kvalifikacije merilne in tehnološke opreme, v skladu z določili postopka o obvladovanju tehnološke in merilne opreme,

–         spremljamo zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Število vseh receptov glede na število vseh zaposlenih magistrov farmacije 17.531 17.958 18.226 19.261 19.432 18.445
2. Število vseh receptov glede na število priznanih magistrov farmacije 27.424 24.635  

25.255

 

3. Število točk na zaposlenega 9.859 9.720 9.881 11.144 11.075 10.008
4. Štev. izdaj na obnovljiv Rp (%) 16,30 16,27 21 19,80 20,81 20,72
5. Št. mag. farm. s kompetenco PUZ /vsi magistri farmacije 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13 1/13
6. Realizacija plana izobraževanja – finančno (%) 75,32 71,54 30 (epid.!) 35

(epid.!)

70,58 80,50
7. Zadovoljstvo uporabnikov  – % anketiranih, ki je zadovoljen z storitvami 86,25 87,33 91,33 86,8 94,67 96,6
8. Investicije – odstotek realizacije 100 100 100 100 100 100
9. Število prijav neželenih učinkov zdravil 0 0 0 0 0 0
10. Število opravljenih PUZ na mag. farmacije s kompetenco 9 12 8 8 10 10
11. Število opozorilnih nevarnih dogodkov* 0 0 0 0 0 0

* Opozorilni nevarni dogodek je dogodek, ki privede ali bi lahko privedel do nepričakovane smrti ali večje stalne izgube telesne funkcije in ni povezan z naravnim potekom bolezni ter pomeni nepredvideno odstopanje med zdravljenjem (ZLD-1, 12. točka 1. odstavka 4. člena).

Skip to content