Informacijski katalog

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka 5054966000
Davčna številka SI84301171
Odgovorna uradna oseba Branko GAJŠEK, mag. farm, spec. – direktor zavoda
Datum prve objave kataloga April 2005
Datum zadnje spremembe November 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu https://lekarna-slov.bistrica.si/informacijski-katalog
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave, na Ljubljanski ul. 69, Slovenska Bistrica, in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

 

2. Splošni podatki o JZ Lekarna Slovenska Bistrica in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organogram zavoda in podatki o organizaciji
Kratek opis delovnega področja JZ Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili.
Poleg preskrbe z zdravili zavod izvaja še naslednje dejavnosti:

 • preskrba prebivalstva s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja,
 • izdajanje veterinarskih zdravil,
 • izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev,
 • svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.

Kot dodatno dejavnost izven dejavnosti javne službe lahko zavod opravlja še dejavnost:

 • trgovine na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
 • trgovine na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki.

Javni zavod opravlja lekarniško dejavnost na območju občin Slov.Bistrica in Makole.

Seznam notranjih organizacijskih enot
Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Pristojna oseba Branko Gajšek, mag. farm., spec.,
direktor Javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica
Partizanska ulica 30
Tel.+386 2 843 24 42
e-mail: info[@]lekarna-slb.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov
Evropskih skupnosti z delovnega področja
Državni predpisi

 

Temeljni predpisi za področje lekarniške dejavnosti

 

Drugi pomembnejši predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

Povezava na predpise s področja zdravstva:
Ministrstvo za zdravje

 • Zakon o zavodih (Ur. l. RS 12/1991, 8/1996) s spremembami in dopolnitvami
 • Zakon o lekarniški dejavnosti – ZLD-UPB1 (Ur. l. RS 85/2016)
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti ( (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/0858/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/1388/16 – ZdZPZD in 64/17)
 • Zakon o zdravilih (Ur.l. RS 17/2014)
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/ (Ur.l. RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/0776/0862/10 – ZUPJS, 87/1140/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/1399/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)
 • Pravila o obveznem zdravstvenem zavarovanju www.zzzs.si

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot (neuradno preč. besedilo 2018)
 • Zakon o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Ur.l. RS 36/04); Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur.l. RS 128/06)
 • Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Ur.l. RS 32/06)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, neuradno preč. besedilo – 2017)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1-UPB1
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ZDIJZ-NPB10
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS 24/16)
 • Uredba o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Ur.l.RS 40/2004)

Zakonodaja in dokumenti so dostopni na spletnem naslovu: http://www.svz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda lekarna Slovenska Bistrica (Ur. l. RS 97/0061/04123/0426/1079/15)

Predpisi Evropske Unije Register predpisov Evropske unije: http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

Opozorilo: Pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
2.d Seznam predlogov predpisov
Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih Na vladi (http://www.vlada.si/)
V državnem zboru (http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home)
Povezava na EU portal (https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl)Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih javni zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov
po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov (predlagani in sprejeti)
 • Načrt za adaptacijo prostorov za ureditev Lekarniške podružnice Makole
 • Idejna zasnova za postavitev nove Lekarne Plečnikova skupaj s prostori za upravo in arhivom
 • Letna poslovna poročila (Ajpes)
 • Letna računovodska poročila (Ajpes)
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi zavod
 • Postopek o odločanju o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
 • Postopki na podlagi ZVOP-1
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja JZ Lekarna Slov. Bistrica
Seznam evidenc Evidenca o delu lekarn
Evidenca podatkov o članih sveta zavoda
Evidenca o zaposlenih delavcih
Katalog evidenc o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Evidenca podatkov o izobraževanjih, izpopolnjevanjih in usposabljanjih
Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
Katalog evidence usposobljenosti za varstvo pred požarom
Katalog evidence neizbranih kandidatov za prosta delovna mesta
Katalog evidence kolektivnega nezgodnega zavarovanja zaposlenih
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca podatkov o izvajanju delovne prakse dijakov in študentov
Evidenca stroškov dela
Katalog evidence družinskih članov zaposlenih delavcev
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Lekarniški informacijski sistem
Finančno računovodski informacijski sistem
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
 

Seznam posameznih pomembnih dokumentov in notranjih aktov zavoda

Podatki o zaposlenih (nahaja se na upravi v klasični obliki, odgovorna oseba: vodja uprave)
Interni splošni akti: Statut zavoda, Pravilniki, Navodila (nahajajo se na upravi v klasični obliki, odgovorna oseba: direktor in Svet zavoda)
Poslovnik o delu Sveta zavoda (nahaja se na upravi v klasični obliki, odgovoren za sprejem: Svet zavoda)
 

Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti

Pomembni dogodki in novosti so objavljene na spletni strani zavoda: www.lekarna-slov.bistrica.si
 

Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja

V kolikor na podlagi predpisov o dostopu informacij do javnega značaja vlagate pisno ali ustno zahtevo za dostop do informacije, za katero smatrate, da je javnega značaja, vas prosimo, da jo neposredno naslovite na pristojno uradno osebo Lekarne Slovenska Bistrica.
 

Stroškovnik za obračun materialnih stroškov nastalih pri posredovanju informacij javnega značaja

Lekarna Slovenska Bistrica je upravičena prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja(Ur.l. RS 40/2004), in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS 76/05, 119/200795/2011).
Javni razpisi Skupno javno naročilo LZS za nakup zdravil, 27. 7. 2019, JN005403/2019; razveljavljeno s strani DRK

Zadnje skupno javno naročilo LZS za nakup zdravil 2021-2025: JN002961/2021-B01; razveljavljeno s strani DRK .

Javno naročilo hitrih antigenskih testov za samotestiranje na Covid 19, 26.10.2021

Javno naročilo hitrih antigenskih testov za samotestiranje na Covid 19, 13.1.2022

Javno naročilo ‘Dobava zdravil za potrebe javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica’, 1.3.2022, JN-11322, ustavljeno

Skupno javno naročilo dobave zdravil za potrebe 11 javnih zavodov (naročnik: Koroška lekarna),  28.4.2022, JN-13206

Skupno javno naročilo dobave zdravil brez recepta in živil za posebne zdravstvene namene za potrebe 11 javnih zavodov (naročnik: Koroška lekarna), 5.12.2022, JN-19468

 

Druge informacije javnega značaja

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog informacij javnega značaja je dostopen na upravi zavoda v času
od ponedeljka do petka, med 8:00 in 14:00 uro.Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga v html in pdf formatih. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf format. Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.
Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l.RS 76/2005119/200795/2011)
Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.
Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma so na vpogled v prostorih zavoda.
Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij
javnega značaja

Ni bilo zahtev

5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

V skladu s 37. členom Uredbe (EU)2016/679 se imenuje s sklepom 1/2018, z dne 9.5.2018, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Lekarni Slovenska Bistrica je MARTINA KROŠEL, univ. dipl. ing. oec., zaposlena v istem zavodu.

Naloge pooblaščene osebe so opisane v 39. členu Uredbe.

Skip to content