O lekarni

O Lekarni Slovenska Bistrica

Lekarna Slovenska BistricaZgodovina lekarniške dejavnosti v Slovenski Bistrici je zavidljivo dolga. Začela se je z nastankom minoritskega samostana leta 1614. Minoriti so bili glavni zdravilci in lekarnarji v Slov. Bistrici vse do leta 1785, ko je lekarna postala državna last. Leta 1787 je lekarnar Jožef Kiefer odkupil od države stari samostanski lekarniški inventar in v lekarni delal do leta 1800. Nato je lekarna še nekajkrat menjala lastnika in se večkrat selila. Zadnji zasebni lastnik lekarne je leta 1925 postal Bronislav Mondini. Njegova lekarna se je imenovala Lekarna pri Sv. Jerneju, pohištvo iz oficine te lekarne pa danes predstavlja veliko zgodovinsko vrednost v Pokrajinskem muzeju Maribor.

Občini Oplotnica in Občina Slovenska Bistrica sta z Odlokom o ustanovitvi leta 2000 (Uradni list RS, št. 97/00, 61/04 in 123/04) ustanovili javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Slovenska Bistrica in Oplotnica s sedežem v Slovenski Bistrici, Partizanska ulica 1.


Leta 2006 sta bili na območju Občine Slovenska Bistrica ustanovljeni dve novi občini, in sicer Občina Poljčane in Občina Makole, katerih območje oziroma teritorialna pristojnost je določena z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06). 18.9.2007 je bil sprejet delitveni sporazum med Občino Slov. Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole, iz katerega izhaja, da sta novo nastali občini Poljčane in Makole soustanoviteljici zavoda Lekarna Slovenska Bistrica.


30. 4. 2008 je pričel veljati Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 42/08). Odlok se je začel uporabljati s 1.1.2009, ko je Občina Poljčane pričela izvajati lekarniško dejavnost v obliki koncesije.


25. 8. 2008 je pričel veljati Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva (Uradni list RS, št. 84/08). Z dnem izvrševanja koncesijske lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica (30.9.2009) je javni zavod Lekarna Slovenska Bistrica prenehal opravljati lekarniško dejavnost v Občini Oplotnica.


9. 11. 2009 je Lekarna Slovenska Bistrica na Zgornji Polskavi odprla novo lekarniško podružnico.
Sredstva za nakup prostorov in opreme so bila zagotovljena v popolnosti s strani zavoda.
Delovni čas je prilagojen delu ambulante.


15. 12. 2014 je Lekarna Slovenska Bistrica odprla novo lekarniško podružnico v Makolah.
Tudi tukaj so bila sredstva za obnovo/izgradnjo prostorov in nakup opreme zagotovljena v popolnosti s strani zavoda.

Skip to content