Koliko časa velja posamezen recept?

Poznamo več vrst zdravniških receptov, in sicer neobnovljivi, obnovljivi ter posebni zdravniški recept. Uradno veljavna sta pri nas dva receptna obrazca: zeleni in beli receptni obrazec.

Zeleni recept je receptni obrazec, katerega izdajatelj in formalni lastnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Na ta obrazec pooblaščene osebe (zdravniki, zobozdravniki) predpisujejo zdravila, katerih stroški se delno ali v celoti krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ). Zeleni recept ima strokovno funkcijo, to je sam predpis zdravila, in plačilno funkcijo (zaračunavanje zdravila v breme OZZ). Veljavnost takega recepta je 30 dni od datuma predpisa zdravila. Če je predpisano zdravilo antibiotik, je veljavnost tega recepta samo 3 dni od datuma predpisa.

Beli recept je receptni obrazec, ki je namenjen predpisovanju zdravil, katerih stroški se ne krijejo iz OZZ. Pooblaščena institucija v RS za izdajo uradno veljavnih belih receptov je Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ). Veljavnost belega recepta je 30 dni od datuma predpisa.

Posebni zdravniški recept je zdravniški recept, ki se izdaja v dveh izvodih, pri čemer mora biti na drugem izvodu označba “kopija“. Na njem mora biti navedena zaporedna številka iz uradno pečatne knjige evidenc o izdanih receptih, ki jo vodijo predpisovalci receptov in lekarne, ki takšna zdravila izdajajo. Na poseben zdravniški recept se predpisujejo in izdajajo zdravila, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi ali pa vsebujejo novo snov ali pa učinkovino pri kateri je potrebna previdnost. Takšen recept velja 5 dni od datuma predpisa.

Obnovljivi zdravniški recept je recept, na katerega se sme zdravilo izdati večkrat. Zdravnik mora na receptu označiti “repetatur“ ali “ponovi“, če želi, da se predpisano zdravilo na ta recept ponovno izda. Hkrati mora s številko in besedo označiti število želenih ponovitev. Velja za število predpisanih ponovitev oziroma največ leto dni od datuma predpisa.

Na obnovljivi zdravniški recept se ne smejo predpisovati zdravila v breme zdravstvenega zavarovanja (obnovljiv zeleni recept), razen v primerih, določenih s predpisi nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja (trenutno samo kontraceptivi). To pomeni, da »zelenega recepta« v lekarni ne moremo vračati pacientom, čeprav je na njem pooblaščena oseba označila »repetatur«, saj se vrednost izdanega zdravila krije iz OZZ. Tudi v primeru obnovljivega recepta za kontraceptiv, recept zadržimo v lekarni, pacientki pa damo potrdilo, da z njim dvigne zdravilo po preteku določenega časa. To je najmanj dva meseca od zadnjega dviga zdravila, v izjemnih primerih (daljša potovanja,…) pa lahko izdamo tudi pakiranja za več kot tri mesece.